Algemene voorwaarden

De Natuurgeneeskundig therapeut heeft een erkende beroepsopleiding gevolgd en verleent complementaire zorg. Dit betekent dat de behandelingen die worden gegeven bedoeld zijn als ondersteuning en aanvulling, echter nooit als vervanging van medische zorg. Raadpleeg daarom bij medische klachten altijd eerst een arts.

Het gebruik maken van de diensten van Praktijk voor Natuurgeneeskunde Brigitta van Koppen vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid van de client. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door de client ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de uitgevoerde behandelingen.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.
Annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang op werkdagen, daarna wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afzegging wordt eveneens 100% van het tarief in rekening gebracht middels het verzenden van een factuur.
Betaling vindt per pin of contant plaats na afloop van de behandeling. Alle tarieven zijn incl. 21% BTW.

Voor aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst ondertekend. De voorwaarden die hierop van toepassing zijn, zijn opgesteld door de beroepsvereniging waarbij de Natuurgeneeskundig therapeut is aangesloten en volgen hierna.

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
 • De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:
  de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen.