Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik  met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk voor natuurgeneeskunde Brigitta van Koppen
Dr. Struyckenstraat 165
4812 BC Breda
06-45359588
info@brigittavankoppen.nl
www.brigittavankoppen.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze.

De persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Beroep
 • Vrijetijdsbesteding
 • Gezondheidstoestand
 • Informatie m.b.t. uitgevoerde behandelingen

Doeleinden
De doeleinden waarvoor ik uw persoonsgegevens verwerk zijn:

 • Onderhouden van contact
 • Aanleggen van een dossier
 • Versturen van de zorgnota

De gegevens uit uw dossier kunnen ook geanonimiseerd gebruikt worden voor intercollegiale toetsing.

Verstrekking aan derden
Het deel van uw persoonsgegevens dat wordt vermeld op de zorgnota wordt gedeeld met mijn administrateur t.b.v. de boekhouding. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten volgens de AVG voorschriften. Wanneer er sprake is van doorverwijzing van of naar een collega (huisarts of therapeut) worden uw gegevens uitsluitend gedeeld nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot  de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Het bewaren van uw gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. In dit dossier worden de door u aan mij verstrekte persoongegevens verzameld en bewaard.
De bewaringstermijn van dit dossier is 15 jaar.

Hoe uw gegevens beveiligd zijn
Het door mij aangelegde dossier is een papieren dossier dat wordt bewaard in een afsluitbare dossierkast.
Emails en zorgnota’s worden digitaal bewaard. Ik heb passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen.
Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact met mij opnemen via info@brigittavankoppen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat u dat dan vooral aan mij weten. In gezamenlijk overleg proberen we dan tot een oplossing te komen.
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder aankondiging door mij gewijzigd worden. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring, zodat u op de hoogte blijft van de meest actuele informatie.